Szukam pomocyPracaZezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę

Дозвіл на роботу, Work Permits

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

Дозвіл на роботу*

Якщо не відповідаєш вимогам або з інших причин, не можеш подати заявку на отримання національної візи (D) Poland. Business Harbor або бути працевлаштованим на підставі посвідчення, але у тебе є роботодавець, який пропонує тобі роботу в Польщі, або ти був делегований працювати в Польщі роботодавцем за межами Польщі, то можеш працювати в Польщі на основі дозволу на роботу, отриманим таким роботодавцем.

Існує кілька видів дозволів на роботу; тип А стосується працевлаштування польським роботодавцем; типи C-E відносяться до працевлаштування як працівника, відрядженого до Польщі з-за кордону.

Термін діїДо 3 років; можна отримати неодноразово
Час очікуванняПроцедура займає приблизно 1-3 місяці
Офіційний збір100 – 200 злотих
ОрганВоєводське Управління, згідно місцезнаходження польського роботодавця або місцем виконування праці (у разі дозволу на роботу типу A-E)
Необхіднізаява
документистатистична форма
 копія паспорта
 витяг з реєстру або копія посвідчення особи роботодавця
 декларація роботодавця про відсутність судимості у зв’язку з імміграційними правилами в Польщі довідка з місцевої служби зайнятості та документи, що підтверджують освіту, професійний досвід та кваліфікацію (не завжди обов’язкові)

*Дозвіл на роботу або посвідчення дає тобі право легально працювати з даним роботодавцем, але не легалізує твоє перебування в Польщі. Це означає, що ви також повинні мати відповідні підстави для проживання (наприклад, безвізовий режим, віза, дозвіл на проживання).

Zezwolenia na pracę

Jeśli nie spełniasz wymogów lub z innych powodów nie możesz ubiegać się o wizę krajową (D) Poland. Business Harbor ani być zatrudnionym na podstawie oświadczenia, ale masz pracodawcę oferującego Ci pracę w Polsce lub zostałeś oddelegowany do pracy w Polsce przez pracodawcę spoza Polski, możesz pracować w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę uzyskanego przez takiego pracodawcę.

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę; typ A dotyczy zatrudnienia przez polskiego pracodawcę; typy C-E dotyczą zatrudnienia w charakterze pracownika delegowanego do Polski z zagranicy; typ S dotyczy ściśle określonych w przepisach prac sezonowych.

Okres ważnościDo 3 lat (wyjątkiem jest zezwolenie S – do 9 miesięcy); można uzyskać wielokrotnie
Czas oczekiwaniaProcedura trwa około 1-3 miesięcy (ok. 7 dni w przypadku zezwolenia S)
Opłata urzędowa100 – 200 zł (30 zł w przypadku zezwolenia S)
OrganUrząd Wojewódzki właściwy dla siedziby polskiego pracodawcy (zezwolenie A i B) lub miejsca pracy (zezwolenie C-E); powiatowy urząd pracy (zezwolenie S)
Główne wymagane dokumentyformularz wniosku i formularz statystyczny kopia paszportu wyciąg z rejestru lub kopia polskiego dowodu osobistego pracodawcy oświadczenie pracodawcy o niekaralności w związku z przepisami imigracyjnymi w Polsce zaświadczenie z lokalnego urzędu pracy (informacja starosty) oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (nie zawsze wymagane)
  • Oświadczenie i zezwolenie na pracę uprawnia Cię do legalnej pracy u danego pracodawcy, ale nie legalizuje Twojego pobytu w Polsce. Oznacza to, że musisz posiadać także odpowiednią podstawę do pobytu (np. ruch bezwizowy, wiza, zezwolenie na pobyt).

Work permits

If you do not meet requirements or for other reasons cannot seek a national visa (D) Poland. Business Harbor or be employed on the basis of a declaration but have an employer offering you work in Poland, or you have been delegated to work in Poland by an employer based outside of Poland, you can work in Poland on the basis of a work permit obtained by such employer.

There are several types of work permits; type A for employment by a Polish employer; types C-E for employment as an employee delegated to Poland from abroad; type S for strictly defined seasonal work.

Validity periodUp to 3 years (with the exception of an S permit – up to 9 months); can be obtained repeatedly
Waiting periodThe procedure last approximately 1-3 months (approximately 7 days in the case of an S permit)
Official feePLN 100 – 200 (PLN 30 for an S permit)
BodyProvincial Office for the registered seat of the Polish employer (permits A and B) or place of work (permits C-E); local labour office (permit S)
Main required documentsapplication form and statistical form copy of passport register extract or copy of the Polish personal id card of the employer employer declaration of no criminal record in connection with immigration regulations in Poland statement from a local labour office (information from the starost) and documents confirming education, professional experience and qualifications (not always required)
  • A declaration or a work permit entitles you to legally work for a given employer but does not legalize your stay in Poland. This means that you must also have an appropriate basis for your stay (e.g. visa- free traffic, visa, residence permit).

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN