Szukam pomocyPierwsze krokiJestem w Polsce. I co dalej?

Jestem w Polsce. I co dalej?

Я в Польщі. А що далі?, am in Poland. What now?

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

Я в Польщі. А що далі?

Все залежить від твого громадянства і коли, з якого напрямку і на підставі якого документа ти в’їхав в Польщу. Залежно від цього шукай інформацію в одному з пунктів, зазначених нижче. Перш ніж продовжити, перегляньте розділ «Пам’ятай!» нижче таблиці.

 В’їзд до Польщі?
до 24 лютого 2022 року24 лютого 2022 року або пізніше
з Україниз іншої країни
Ти громадянин України?такп. 2.3п. 2.2п. 2.3
ніп. 2.5п. 2.4п. 2.5
Правила, описані в п 2.2 також застосовується то тебе, якщо ти: Громадянин України і у тебе є Карта поляка або ти член найближчої родини такої особи і ти прибув до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше (з будь-якої країни) Громадянин іншої країни, ніж Україна, – дружина/чоловік громадянина України і ти прибув до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше, безпосередньо з території України Правила, описані в п 2.2 також застосовуються до дітей, народжених у Польщі від матерів, до яких застосовуються правила, описані в пункті 2.2

Jestem w Polsce. I co dalej?

Wszystko zależy od tego, jakie masz obywatelstwo oraz kiedy, z jakiego kierunku i na podstawie jakiego dokumentu wjechałaś/wjechałeś do Polski. W zależności od tego szukaj informacji w jednym z punktów wskazanych poniżej. Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z sekcją „Pamiętaj!” pod tabelą.

 Wjazd do Polski?
przed 24 lutego 2022 r.24 lutego 2022 r. lub później
z Ukrainyz innego państwa
Jesteś obywatelem Ukrainy?takpkt 2.3pkt 2.2pkt 2.3
niepkt 2.5pkt 2.4pkt 2.5
Zasady opisane w pkt. 2.2 stosują się do Ciebie także, jeśli jesteś: Obywatelem/obywatelką Ukrainy i posiadasz Kartę Polaka lub jesteś członkiem najbliższej rodziny takiej osoby i przybyłeś/przybyłaś do Polski 24.02.2022 r. lub później (z dowolnego kraju) Obywatelem/obywatelką innego państwa niż Ukraina – małżonkiem obywatela Ukrainy i przybyłeś do Polski 24.02.2022 r. lub później, bezpośrednio z terytorium Ukrainy Zasady opisane w pkt. 2.2 stosują się także do dzieci urodzonych w Polsce przez matki, do których stosują się zasady opisane w pkt 2.2

Pamiętaj!

Jeśli masz już zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo status uchodźcy, zasady Twojego pobytu i pracy w Polsce nie zmieniają się.

Uprawnienia przysługujące Ci w Polsce nie dają Ci prawa do pracy w innych krajach UE. Takie prawo musisz uzyskać zgodnie z przepisami państwa, w którym zamierzasz pracować.

Uprawnienia przysługujące Ci w Polsce nie dają Ci prawa do wjazdu i pobytu w innych krajach UE. Możesz podróżować do większości z nich na zasadach ogólnych (a więc na łączny okres do 90 dni w okresie każdych 180 dni) na podstawie:

ochrony tymczasowej albo międzynarodowej, jeśli z niej korzystasz / została Ci przyznana i masz potwierdzający to dokument (zobacz pkt 3),

paszportu biometrycznego w ramach ruchu bezwizowego, jeśli Ci przysługuje i nie wyczerpałaś/wyczerpałeś go, np. pobytem w Polsce,

wydanej przez Polskę ważnej wizy krajowej lub ważnego zezwolenia na pobyt (wraz z paszportem biometrycznym).

Jeśli masz wątpliwości, przed wyjazdem z Polski najlepiej skontaktuj się z ambasadą kraju, do którego zamierzasz się udać. Jeśli nie masz paszportu, skontaktuj się z ambasadą swojego kraju na terytorium Polski lub innego państwa Unii Europejskiej.

I am in Poland. What now?

Everything depends on your citizenship as well as when, from what direction and the document with which you entered Poland. On this basis, search for information in one of the points indicated below. Before you proceed further, familiarize yourself with the section “Remember!” under the table.

 Date of entry into Poland?
prior to 24 February 2022on 24 February 2022 or later
entry from Ukraineentry from another country
Are you a citizen of Ukraine?Yespoint 2.3point 2.2point 2.3
Nopoint 2.5point 2.4point 2.5
The rules described in point 2.2 also apply to you if you are: Citizen of Ukraine and hold a Polish Card (Karta Polaka) or are an immediate family member of such a person and have arrived in Poland on or after 24.02.2022 (from any country) Citizen of a country other than Ukraine – the spouse of a citizen of Ukraine and you came to Poland on or after 24.02.2022 directly from the territory of Ukraine The rules described in point. 2.2 also apply to children born in Poland by mothers to whom the rules described in point 2.2 apply

Remember!

  • If you already have a permanent residence permit, long-term EU residence permit or status of a refugee, your right to stay and work in Poland does not change.
  • Your rights in Poland do not entitle you to work in other EU countries. Such right must be obtained in accordance with the laws of the country in which you intend to work.
  • Your rights in Poland do not entitle you to entry and stay in other EU countries. You may travel to most of them on general terms (therefore, for a total period of up to 90 days in each 180-day period) on the basis of:
    • temporary or international protection, if you benefit from it / it has been granted to you and you have a confirming document (see point 3),
    • a biometric passport within the framework of non-visa travel if you are entitled to it and have not used it up, e.g. by your stay in Poland,
    • a valid national visa or valid residence permit issued by Poland (together with biometric passport).

If you have any concerns, prior to leaving Poland it is best to contact the embassy of the country to which you intend to travel. If you have no passport, contact the embassy of your country in Poland or another European Union country.

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN