Szukam pomocyWsparcieCo to jest ochrona tymczasowa?

Co to jest ochrona tymczasowa?

ЩО ТАКЕ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?, What is temporary protection?

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

ЩО ТАКЕ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?

Виконавчим рішенням Ради Європейського Союзу 2022/382 від 4 березня 2022 року в Україні введено тимчасовий захист для постраждалих від війни.

Тимчасовий захист надається особам, які виїхали з України (немає вимоги в’їжджати в Польщу безпосередньо з України) 24 лютого 2022 року або після цієї дати та є:

  • громадянином України, який проживав на території України до 24 лютого 2022 року,
  • громадянином іншої країни, який до 24 лютого 2022 року користувався міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні,
  • громадянином іншої країни, який перебував в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі посвідки на постійне проживання та не може повернутися до країни походження через небезпеку,
  • член сім’ї (дружина, чоловік, дитина, інший родич або партнер, які проживають разом і перебувають на повному або частковому утриманні) будь-якої з вищезазначених категорій осіб.

Щоб скористатися захистом у Польщі, ти повинен звернутися до керівника Управління у справах іноземців за довідкою. Оформлення такого документа має бути максимально швидким і без оплат.

У Польщі ти маєш право на тимчасовий захист, поки не стане можливим твоє повернення в Україну, як правило, протягом року від Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року. Якщо стан загрози не зникне протягом цього терміну, цей термін може бути продовжений Радою ЄС на наступні періоди (на 6 місяців, але не більше ніж двічі).

Тимчасовий захист дає право залишатися та працювати в Польщі (а також вести бізнес) без дозволів. У разі такого звернення, тимчасовий захист також дає право на медичне обслуговування, проживання та харчування, а проживання та харчування можуть бути замінені грошовою виплатою.

ВАЖЛИВО: Особи, на які поширюються повноваження, описані в пункті 2.2, вважаються під тимчасовим захистом в силу закону, як реалізацію більш широких прав.

Co to jest ochrona tymczasowa?

Decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej 2022/382 z 4 marca 2022 r. wprowadzona została ochrona tymczasowa dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

Ochrona tymczasowa przysługuje osobom, które opuściły Ukrainę (nie ma wymogu wjazdu do Polski bezpośrednio z Ukrainy) 24 lutego 2022 r. lub później i są:

 • obywatelem Ukrainy, który mieszkał w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.,
 • obywatelem innego państwa, który przed 24 lutego 2022 r. korzystał z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie,
 • obywatelem innego państwa, który przed 24 lutego 2022 r. przebywał w Ukrainie na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie może powrócić do państwa swojego pochodzenia ze względu na grożące tam niebezpieczeństwo,
 • członkiem rodziny (małżonek, dziecko, inny krewny lub partner zamieszkujący razem i będący całkowicie lub częściowo na utrzymaniu) którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii osób.

Żeby skorzystać z ochrony w Polsce, musisz wystąpić do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie zaświadczenia. Wydanie takiego dokumentu powinno odbyć się możliwie sprawnie i nie podlega opłacie.

W Polsce ochrona tymczasowa przysługuje Ci do chwili, gdy powrót do Ukrainy stanie się możliwy, co do zasady przez rok od Decyzji Rady UE 2022/382 z 4 marca 2022 r. Jeśli stan zagrożenia nie ustąpi przez ten czas, okres ten będzie mógł zostać przedłużony przez Radę UE na dalsze okresy (o 6 miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy).

Ochrona tymczasowa daje prawo do pobytu i pracy w Polsce (a także prowadzenia działalności gospodarczej) bez zezwoleń. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, daje również prawo do opieki zdrowotnej, zakwaterowania i wyżywienia, przy czym zakwaterowanie i wyżywienie może zostać zastąpione świadczeniem pieniężnym.

WAŻNE: Osoby objęte uprawnieniami opisanymi w pkt 2.2 uznaje się za objęte ochroną tymczasową (czasową) z mocy prawa, jako korzystające z dalej idących uprawnień.

What is temporary protection?

By executive decision of the Council of the European Union 2022/382 dated 4 March 2022 temporary protection was introduced for persons affected by the war in Ukraine.

Temporary protection extends to persons who left Ukraine (no requirement of entry into Poland directly from Ukraine) on 24 February 2022 or later and are:

 • citizens of Ukraine residing in Ukraine prior to 24 February 2022,
 • citizens of another country who, prior to 24 February 2022, benefited from international protection or equivalent national protection in Ukraine,
 • citizens of another country who, prior to 24 February 2022, were present in Ukraine on the basis of a permanent state permit and cannot return to their country of origin due to danger faced there,
 • family members (spouse, child, other relative or partner residing together and being fully or partially dependent) of any of the above categories of persons.

In order to benefit from protection in Poland, you must apply to the Head of the Office for Foreigner Affairs for issue of a certificate. The issuance of such certificate should take place as quickly as possible and is not subject to a fee.

Temporary protection applies until return to Ukraine becomes possible, but no longer than one year after EU Council Decision 2022/382 dated 4 March 2022. If a state of threat does not cease during such time, this period may be extended (by a further 6 months, but no more than twice).

Temporary protection grants the right to stay and work (as well as conduct business activity) without permits. If requested, it also gives the right to health care, accommodation and meals, although accommodation and meals may be replaced by a monetary benefit.

IMPORTANT: Persons covered by the rights described in point 2.2 are in fact considered to benefit from temporary protection by operation of law, as they benefit from more far-reaching rights.

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN