Szukam pomocyMieszkanieCo jeżeli wjechałem do Polski przed 24 lutego 2022 r. albo z...

Co jeżeli wjechałem do Polski przed 24 lutego 2022 r. albo z państwa innego niż Ukraina?

України, в'їзд до Польщі до 24 лютого 2022 року або з іншої країни, ніж Україна Залишайтеся відразу після в’їзду в Польщу, Citizens of Ukraine, entry into Poland prior to 24 February 2022 or from a country other than Ukraine

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

Громадяни України, в’їзд до Польщі до 24 лютого 2022 року або з іншої країни, ніж Україна
Залишайтеся відразу після в’їзду в Польщу

Якщо у вас є Карта Поляка (Karta Polaka) або є членом найближчої родини її власника, і ви в’їхали в Польщу 24.02.2022 або після цієї дати, до вас застосовуються правила пункту 2.2.

Основа для вступу

Строк законного перебування / визнаний законним

Безвізовий рух

Шенгенська віза видана Польщею

Віза або інший документ, виданий іншою країною Шенгену

(в’їзд до Польщі до 24.02.2022)

Ваше перебування є законним протягом 18 місяців. Протягом цього часу, вичерпавши 90 днів перебування на підставі безвізового руху, візи чи посвідки на проживання, ви можете перетнути польсько-український кордон, але лише протягом часу, коли діють правила, пов’язані з COVID-19*, і якщо ви перебували в Польщі 14 березня 2020 року.

(в’їзд до Польщі 24.02.2022 р. або пізніше)

Після закінчення терміну законного проживання на поточній основі ваше перебування не продовжується. Розгляньте можливість подання заявки на тимчасовий захист або дозвіл на проживання.

Згода начальника прикордонної служби

(в’їзд з України)

Ваше перебування вважається законним протягом 18 місяців.

Не можна перетинати кордон.

(в’їзд з іншої країни до 24.02.2022)

Ваше 15-денне законне перебування не продовжено.

Подумайте про те, щоб подати заяву на отримання дозволу на проживання.

(в’їзд з іншої країни 24.02.2022 р. або пізніше)

Ваше 15-денне законне перебування не продовжено. Розгляньте можливість подання заявки на тимчасовий захист або дозвіл на проживання.

Національна віза (D) або дозвіл на тимчасове проживання, виданий Польщею

Віза або дозвіл автоматично подовжуються до 31.12.2022 , якщо термін їх дії закінчується до цієї дати. Ви можете перетинати польсько-український кордон протягом терміну дії продовженої візи або дозволу, але лише в період, коли діють правила, пов’язані з COVID-19.

  • Зараз, на підставі чинних спеціальних правил, що стосуються епідемії COVID-19, громадяни України та інших країн можуть легально перебувати в Польщі також після закінчення терміну дії національних віз та дозволів на тимчасове проживання (які автоматично продовжуються). Крім того, якщо вони перебували в Польщі 14 березня 2020 року в рамках безвізового руху на підставі шенгенських віз, або віз або документів на проживання, виданих іншими країнами Шенгенської зони, їх перебування продовжує визнаватися легальним. Подовжений термін дії або визнання подальшого законного перебування триває до 30 днів від дати відкликання стану епідемії чи епідеміологічної загрози, залежно від того, що настане пізніше (зараз у Польщі триває стан епідемії).

Подальше перебування в Польщі

Застосовуються загальні принципи, у тому числі ті, що регулюють отримання дозволу на тимчасове проживання (див. пункти 4 і 6).

Право на роботу та ведення підприємницької діяльності в Польщі

За умови, що ви легально перебуваєте в Польщі, конкретні правила, описані в пунктах 2.2 c) і d), застосовуються до вас протягом усього періоду такого законного перебування.

Obywatele Ukrainy, wjazd do Polski przed 24 lutego 2022 r. lub z państwa innego niż Ukraina

Pobyt bezpośrednio po wjeździe do Polski

Jeśli posiadasz Kartę Polaka lub jesteś członkiem najbliższej rodziny jej posiadacza i przybyłaś/eś do Polski 24.02.2022 r. lub później, stosują się do Ciebie zasady opisane w pkt 2.2

Podstawa wjazduOkres pobytu legalnego / uznanego za legalny
Ruch bezwizowy Wiza Schengen wydana przez Polskę Wiza lub inny dokument wydany przez inne państwo Schengen(wjazd przed 24.02.2022 r.) Twój pobyt jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy. W tym czasie, po wyczerpaniu 90 dni pobytu na podstawie ruchu bezwizowego, wizy lub dokumentu pobytowego, możesz przekraczać granicę polsko-ukraińską tylko w okresie obowiązywania przepisów związanych z COVID-19 i jeśli przebywałeś w Polsce już w dniu 14 marca 2020 r.*(wjazd 24.02.2022 r. lub później) Po upływie okresu legalnego pobytu na aktualnej podstawie Twój pobyt nie podlega przedłużeniu. Rozważ wystąpienie o ochronę tymczasową lub zezwolenie na pobyt.
Zgoda komendanta Straży Granicznej(wjazd z Ukrainy) Twój pobyt jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Nie możesz przekraczać granicy.(wjazd z innego państwa przed 24.02.2022 r.) Twój legalny 15- dniowy pobyt nie podlega przedłużeniu. Rozważ wystąpienie o zezwolenie na pobyt.(wjazd z innego państwa 24.02.2022 r. lub później) Twój legalny 15-dniowy pobyt nie podlega przedłużeniu. Rozważ wystąpienie o ochronę tymczasową lub zezwolenie na pobyt.
Wiza krajowa (D) lub Zezwolenie na pobyt czasowy wydane przez PolskęWiza lub zezwolenie zostają automatycznie przedłużone do 31.12.2022 r.*, jeśli ich ważność upływa przed tą datą. W okresie przedłużenia ważności wizy lub zezwolenia możesz przekraczać granicę tylko w czasie obowiązywania przepisów związanych z COVID-19.*
  • Obecnie na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów szczególnych dotyczących epidemii COVID-19 obywatele Ukrainy i innych państw mogą legalnie przebywać w Polsce także po upływie okresu ważności wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy (są one przedłużane automatycznie). Dodatkowo, jeśli przebywali w Polsce 14 marca 2020 r. w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wiz Schengen albo wiz lub dokumentów wydanych przez inne państwo obszaru Schengen, ich pobyt uznaje się dalej za legalny. Przedłużenie ważności lub uznanie dalszego legalnego pobytu trwa do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, cokolwiek nastąpi później (obecnie w Polsce obowiązuje stan epidemii).

Dalszy pobyt w Polsce

Zastosowanie mają do Ciebie zasady ogólne, w tym dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy (zobacz pkt 4 i 6).

Prawo do pracy w Polsce i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Pod warunkiem, że legalnie przebywasz w Polsce, zastosowanie mają do Ciebie szczególne zasady opisane w pkt 2.2 c i d, przez cały okres takiego legalnego pobytu.

Citizens of Ukraine, entry into Poland prior to 24 February 2022 or from a country other than Ukraine

    1. Stay immediately upon entry into Poland

If you have a Polish Card (Karta Polaka) or are a member of its holder’s immediate family and you entered Poland on or after 24.02.2022, the rules in point 2.2 apply to you.

Basis for entryPeriod of legal stay/recognized as legal
Visa-free traffic Schengen visa issued by Poland Visa or other document issued by another Schengen country(entry into Poland prior to 24.02.2022) Your stay is legal for 18 months. During this time, after exhausting 90 days of stay on the basis of visa-free traffic, visa or residence permit, you can cross the Polish-Ukrainian border but only during the time when regulations associated with COVID-19* are in force and if you have been staying in Poland on 14 March 14 2020.(entry into Poland on 24.02.2022 or later) Once the period of legal residence on the current basis has expired, your stay is not extended. Consider applying for temporary protection or a residence permit.
Consent of the Border Guard commander(entry from Ukraine) Your stay is considered legal for 18 months. You cannot cross the border.(entry from another country before 24.02.2022) Your 15-day legal stay is not extendable. Consider applying for a residence permit.(entry from another country on or after 24.02.2022) Your 15-day legal stay is not extendable. Consider applying for temporary protection or a residence permit.
National visa (D) or temporary residence permit issued by PolandA visa or permit is automatically extended to 31.12.2022* if they expire prior to this date. You can cross the Polish-Ukrainian border during the period of extended visa or permit validity, but only during the time when regulations associated with COVID-19* are in force.

*Presently, on the basis of currently binding special regulations pertaining to the COVID-19 epidemic, citizens of Ukraine and other countries can legally stay in Poland also after expiry of national visas and temporary residence permits (which are automatically extended). Additionally, if they were present in Poland on 14 March 2020 within the framework of visa-free traffic, on the basis of Schengen visas, or visas or residence documents issued by other Schengen area countries, their stay continues to be recognized as legal. Extended validity or recognition of further legal stay lasts up to 30 days from the date of recall of a state of epidemic or epidemiological threat, whichever occurs later (presently, a state of epidemic lasts in Poland).

    1. Further stay in Poland

General principles, including those governing the receipt of temporary residence permits apply (see points 4 and 6).

    1. Right to work and conduct business activity in Poland

Provided that you are legally staying in Poland, the specific rules described in point 2.2 c) and d) apply to you throughout the entire period of such legal stay.

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN