Dokumenty

Документи, Документы, Documents

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

Незалежно від того, що ви вирішите, спробуйте взяти з собою посвідчення особи.
Якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете перетинати польський кордон і перебувати в Польщі на законних підставах протягом 3 місяців кожні 6 місяців.
Якщо у вас немає біометричного паспорта, але у вас є звичайний, діючий паспорт і діюча віза, ви можете перетнути польський кордон. Громадяни України також можуть перетинати кордон під час епідемії COVID.

Якщо у вас немає паспорта, або у вас є звичайний паспорт, але у вас немає візи, у вас є два варіанти:
Звернення за міжнародним захистом (статусом біженця) на польському кордоні. Не забудьте взяти з собою ще один документ, що посвідчує особу, і чітко скажіть під час опитування на кордоні, що ви хочете подати заяву на отримання статусу біженця в Польщі. Поясніть, чому ви тікаєте з України. Якщо у вас є документи чи фотографії, які, на вашу думку, мають відношення до вашої справи, покажіть їх прикордонникам. Пам’ятайте! Якщо ви подасте таку заяву, як правило, ви не зможете працювати перші 6 місяців. Очікуючи рішення, ви не зможете виїхати з Польщі. Якщо вам не надано статус біженця, ви також не зможете подати заяву на отримання дозволу на проживання в Польщі у зв’язку з роботою чи навчанням.
Звернення в пункті пропуску для отримання дозволу на в’їзд до Польщі не більше ніж на 15 днів (ст. 32 (1) Закону про іноземців). Рішення у цьому питанні прийматиме головнокомандувач прикордонної служби. Якщо вам видано дозвіл на в’їзд, ви зможете подати заяву на отримання дозволу на проживання в Польщі, наприклад, у зв’язку з роботою чи навчанням.

Niezależnie od tego co zdecydujesz, postaraj się zabrać ze sobą jakiś dokument tożsamości.

  • Jeśli posiadasz paszport biometryczny, możesz przekroczyć polską granicę i przebywać w Polsce legalnie przez okres 3 miesięcy w przeciągu każdych 6 miesięcy.
  • Jeśli nie posiadasz paszportu biometrycznego, ale masz zwykły aktualny paszport oraz aktualną wizę możesz przekroczyć polską granicę. Obywatele Ukrainy mogą przekraczać granicę także w trakcie epidemii COVID.

Jeśli nie posiadasz żadnego paszportu, lub posiadasz paszport zwykły, ale nie posiadasz wizy, masz dwie możliwości:

  1. Ubieganie się na polskiej granicy o ochronę międzynarodową (status uchodźcy). Pamiętaj, aby zabrać ze sobą inny dokument tożsamości oraz wyraźnie powiedzieć w trakcie rozpytania na granicy, że chcesz ubiegać się o status uchodźcy w Polsce. Wyjaśnij dlaczego uciekasz z Ukrainy. Jeśli masz jakieś dokumenty lub zdjęcia, które uważasz za istotne w swojej sprawie, pokaż je przy tej okazji Strażnikom Granicznym. Pamiętaj! Jeśli złożysz taki wniosek, co do zasady, przez pierwsze 6 miesięcy nie będziesz mógł pracować. Czekając na decyzję nie będziesz mógł wyjeżdżać z Polski. W razie nieprzyznania Ci statusu uchodźcy nie będziesz także mógł ubiegać się w Polsce o zezwolenie na pobyt w związku z podjętą pracą czy studiami.
  2. Zawnioskowanie na przejściu granicznym o zezwolenie na wjazd do Polski nie dłuższy niż 15 dni (art. 32 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Decyzję w tej sprawie podejmie Komendant Główny Straży Granicznej. Jeśli zostanie Ci wydane pozwolenie na wjazd, będziesz mógł potem ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce np. w związku z podjętą pracą czy studiami.

Regardless of what you decide, try to take some ID with you.
If you have a biometric passport, you can cross the Polish border and stay in Poland legally for a period of 3 months every 6 months.
If you do not have a biometric passport, but have a regular, current passport and a current visa, you can cross the Polish border. Ukrainian citizens can also cross the border during the COVID epidemic.

If you do not have any passport, or you have an ordinary passport, but you do not have a visa, you have two options:
Applying for international protection (refugee status) at the Polish border. Remember to take another identity document with you and clearly say during the questioning at the border that you want to apply for refugee status in Poland. Explain why you are fleeing Ukraine. If you have any documents or photos that you consider relevant to your case, please show them to the Border Guards on this occasion. Remember! If you submit such an application, as a rule, you will not be able to work for the first 6 months. While waiting for the decision, you will not be able to leave Poland. If you are not granted the refugee status, you will also not be able to apply for a residence permit in Poland in connection with your work or studies.
Applying at the border crossing point for a permit to enter Poland not longer than 15 days (Article 32 (1) of the Act on foreigners). The decision in this matter will be made by the Commander in Chief of the Border Guard. If you are issued an entry permit, you will be able to apply for a residence permit in Poland, e.g. in connection with your work or studies.

источник/source/джерело/źródło:

\www.ukraina.grupagranica.pl/

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN