Szukam pomocyPierwsze krokiZanim opuścisz Ukrainę

Zanim opuścisz Ukrainę

Перед тим, як залишити Україну, Перед отъездом из Украины

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

Źródło/Джерело/Источник/Source:

Що варто знати людям, які виїжджають з України через російську військову агресію?

Польща

Якщо ви перебуваєте в Польщі, прочитайте цю статтю про спеціальний акт для громадян України, які перетнули кордон між Польщею та Україною після 24 лютого

Інші країни ЄС

Якщо ви маєте де зупинитись, і у вас достатньо коштів для перебування у країні, кордон якої ви перетнули:

Громадяни України, також ті, хто перетнув кордон інших країн, крім Польщі, мають право на законне короткотермінове перебування до 90 днів в країнах ЄС. Якщо у вас є фінансові можливості перебувати на території ЄС протягом цього терміну, не потрібно відразу подавати заявку на отримання статусу біженця. Інституції ЄС рекомендують за можливості дочекатися розвитку ситуації та рішень, які будуть запропоновані владою країни, кордони якої перетинаються.

Механізм тимчасового захисту

Наразі відомо про те, що Європейська Комісія готова задіяти механізм тимчасового захисту. На відміну від процедури отримання статусу біженця, цей механізм покликаний зменшити бюрократичні процедури до мінімуму та максимально пришвидшити процес. У Польщі цей закон уже створено.

Він передбачає:

 • Отримання посвідки на тимчасове проживання на період тимчасового захисту. Посвідка надається на один рік і може бути автоматично подовжена двічі на шість місяців. У разі, якщо війна в Україні триватиме більше двох років, органи влади можуть ухвалити рішення про подовження посвідки ще на один рік;
 • Доступ до праці. Вимоги щодо 6 місяців у цьому випадку немає;
 • Доступ до освіти. Діти до 18-ти років мають право навчатись у закладах освіти на рівні з громадянами країни перебування;
 • Забезпечення житлом. Це передбачає заселення у відповідний центр, чи надання засобів для проживання;
 • Доступ до соціального забезпечення та медицини;
 • Можливість отримати статус біженця у майбутньому. Відповідно, отримання тимчасового захисту не виключає отримання статусу біженця у майбутньому.

Тимчасовий захист також передбачає: якщо приймаюча держава не матиме можливості далі приймати людей, то декого може бути переселено в сусідню державу (але лише за згодою особи, яку планують переселити).

Статус біженця

Ми уважно слідкуємо за впровадженням відповідної процедури та рекомендуємо поки що утриматись від отримання статусу біженця до отримання подальшої інформації.

Що робити, перетнувши український кордон. Чи треба оформлювати статус біженця?

Внаслідок збройного конфлікту Україну покинули понад 1 мільйон українців. ООН очікує, що ця цифра може зрости до 5−6 мільйонів. Для тих, хто планує виїжджати, розроблено алгоритм, який пояснює, як діяти після перетину кордону України.

Якщо у вас немає знайомих у яких можна залишитись, чи недостатньо коштів для подальшого проживання в країні перебування. У такій ситуації найоптимальнішим варіантом є отримання статусу біженця (Він використовується в інших країнах, крім Польщі).

Подати заявку на отримання статусу біженця ви можете:

 • Під час в’їзду до країни. Необхідно повідомити офіцера прикордонної служби, який перевірятиме документи, про те, що ви бажаєте отримати статус біженця у цій країні.
 • У разі, якщо на пункті перетину кордону будуть черги, ви можете запитати в офіцера, який перевірятиме документи, про те, де знайти найближче відділення Прикордонної служби. А потім вже подати заявку через це відділення.Після подачі заявки на отримання статусу біженця, ви матимете право проживати в одному з центрів для біженців. Держава також може забезпечити житлом іншим чином.

Отримавши статус біженця, вам гарантуються:

 • Отримання посвідки на проживання, що буде діяти до 3 років, і яку можна буде поновити;
 • Право на працевлаштування та освіту;
 • Право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Важливо

Для отримання статусу біженця ви будете зобов’язані здати свій паспорт відповідним інституціям, до отримання рішення щодо вашого статусу. Процес отримання статусу біженця може тривати в середньому від 6 місяців і до року; Ви можете отримати статус біженця лише в тій країні, кордон якої ви перетнули; Протягом перших шести місяців після подачі заявки ви не матимете права працювати. Якщо вам не надали статус біженця протягом 6 місяців, ви маєте право отримати довідку, яка дозволятиме вам працювати до моменту отримання статусу.

Что стоит знать людям, которые выезжают из Украины из-за российской военной агрессии?

Польша

Если вы находитесь в Польше, пожалуйста, прочитайте статью о специальном акте для граждан Украины, которые пересекли границу между Польшей и Украиной после 24 февраля.

Другие страны Европейского Союза

Если у вас есть где остановиться, и у вас достаточно средств для пребывания в стране, границу которой вы пересекли:

Граждане Украины, а также лица, пересекшие границу других стран, кроме Польши, имеют право на легальное краткосрочное проживание сроком до 90 дней в странах ЕС. Если у вас есть финансовые возможности находиться на территории ЕС в течение этого срока, не нужно сразу подавать заявку на получение статуса беженца. Институции ЕС рекомендуют по возможности дождаться развития ситуации и решений, которые будут предложены властями страны, границы которой пересекаются.

В настоящее время известно о том, что Европейская Комиссия готова задействовать механизм временной защиты, который максимально ускорить процесс. В Польше такой закон уже принят.

Mеханизм временной защиты

Mеханизм временной защиты дает возможность:

 • Получение вида на временное проживание на период временной защиты. Вид предоставляется на один год и может быть автоматически продлен дважды в шесть месяцев. В случае, если война в Украине будет длиться более двух лет, органы власти могут принять решение о продлении вида еще на один год;
 • Доступ к рынку труда. Требования по 6 месяцев в этом случае нет;
 • Доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания;
 • Обеспечение жильем. Это предполагает заселение в соответствующий центр или предоставление средств проживания;
 • Доступ к социальному обеспечению и медицине;
 • Возможность получить статус беженца в будущем. Соответственно, получение временной защиты не исключает получения статуса беженца в будущем.


Временная защита также предусматривает: если принимающее государство не будет иметь возможности дальше принимать людей, то некоторые могут быть переселены в соседнее государство (но только с согласия лица, которое планируют переселить).

Статус беженца

Мы внимательно следим за изменениями в законе и рекомендуем вам воздержаться от получения статуса беженца до дальнейшего уведомления.

Что делать, пересекая украинскую границу. Нужно ли оформлять статус беженца?

В результате вооруженного конфликта Украину покинули более 1 миллиона украинцев. ООН ожидает, что эта цифра может возрасти до 5-6 миллионов. Для тех, кто планирует выезжать, разработан алгоритм, объясняющий, как поступать после пересечения границы Украины.

Если у вас нет знакомых, у которых можно остаться, недостаточно ли средств для дальнейшего проживания в стране пребывания. В такой ситуации наиболее оптимальным вариантом является получение статуса беженца.

Подать заявку на получение статуса беженца вы можете:

 • При въезде в страну. Необходимо сообщить офицеру пограничной службы, который будет проверять документы, о том, что вы хотите получить статус беженца в этой стране.
 • В случае, если на пункте пересечения границы будут очереди, вы можете спросить офицера, который будет проверять документы, о том, где найти ближайшее отделение Пограничной службы. А затем уже подать заявку через это отделение. После подачи заявки на получение статуса беженца, вы будете иметь право проживать в одном из центров для беженцев. Государство также может обеспечить жильем иным образом.

Получив статус беженца, вам гарантируются:

 • Получение вида на жительство, которое будет действовать до 3 лет, и которое можно будет восстановить;
 • Право на трудоустройство и образование;
 • Право социального обеспечения и медицинские услуги.


Важно

Для получения статуса беженца вы будете обязаны сдать свой паспорт соответствующим институтам до получения решения относительно вашего статуса. Процесс получения статуса беженца может длиться в среднем от 6 месяцев до года; Вы можете получить статус беженца только в той стране, границу которой вы пересекли; В течение первых шести месяцев после подачи заявки вы не будете иметь права работать. Если вам не предоставили статус беженца в течение 6 месяцев, вы имеете право получить справку, которая позволит вам работать до момента получения статуса.

Co powinni wiedzieć ludzie, którzy opuszczają Ukrainę z powodu rosyjskiej agresji wojskowej ?

Polska

Jeśli znajdujesz się na terenie Polski, to proszę o zapoznanie się z tym artykule o specustawie dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę między Polską a Ukrainą po 24 lutego

Inne kraje Unii Europejskiej

Jeśli masz gdzie się zatrzymać i masz wystarczająco dużo pieniędzy na pobyt w kraju, który przejechałeś:

Obywatele Ukrainy, a także osoby, które przekroczyły granicę państw innych niż Polska, mają prawo do legalnego pobytu krótkoterminowego do 90 dni w krajach UE. Jeśli masz środki finansowe na pobyt w UE w tym okresie, nie musisz od razu ubiegać się o status uchodźcy. Instytucje unijne zalecają, aby w miarę możliwości wyczekiwać na sytuację i rozwiązania proponowane przez władze kraju przekraczającego granicę.

Mechanizm ochrony tymczasowej

Obecnie wiadomo, że Komisja Europejska jest gotowa do zastosowania mechanizmu ochrony tymczasowej, któy ma minimalizować i przyspieszać proces w maksymalnie możliwy sposób. W Polsce takie prawo już powstało.

Pozwala on na:

 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na okres ochrony czasowej. Certyfikat wydawany jest na rok i może być automatycznie odnawiany dwa razy na sześć miesięcy. Jeżeli wojna na Ukrainie trwa dłużej niż dwa lata, władze mogą podjąć decyzję o przedłużeniu koncesji na kolejny rok
 • Dostęp do pracy. Nie ma w tym przypadku wymogu 6 miesięcy dostępu pobytu.
 • Dzieci poniżej 18 roku życia mają prawo do nauki w placówkach edukacyjnych na równi z obywatelami kraju przyjmującego;
 • Zapewnienie miejsca do mieszkania. Wiąże się to z osiedleniem się w odpowiednim ośrodku lub zapewnieniem środków do życia;
 • Dostęp do ubezpieczenia społecznego i medycyny;
 • Możliwość uzyskania statusu uchodźcy w przyszłości. Tym samym uzyskanie ochrony czasowej nie wyklucza uzyskania statusu uchodźcy w przyszłości.


Ochrona tymczasowa przewiduje również, że jeśli państwo przyjmujące nie jest w stanie nadal przyjmować ludzi, niektórzy mogą zostać przesiedleni do państwa sąsiedniego (ale tylko za zgodą osoby, która ma być relokowana) uchodźca do czasu uzyskania dalszych informacji.

Status uchodźcy

Uważnie monitorujemy zmiany w prawie i zalecamy powstrzymanie się od uzyskania statusu uchodźcy do odwołania.

Co robić przy przekraczaniu granicy z Ukrainą.

Ponad milion Ukraińców uciekło z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego. ONZ spodziewa się, że liczba ta wzrośnie do 5-6 milionów. Dla planujących wyjazd został opracowany algorytm, który wyjaśnia, jak postępować po przekroczeniu granicy z Ukrainą.

Jeśli nie masz znajomych, z którymi możesz zostać, czy nie masz wystarczających środków na dalsze życie w kraju przyjmującym.W takiej sytuacji najlepszą opcją jest uzyskanie statusu uchodźcy.

O status uchodźcy możesz ubiegać się:

 • Po wjeździe do kraju. Musisz poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej, który sprawdzi dokumenty, że chcesz uzyskać status uchodźcy w tym kraju.
 • Jeśli na przejściu granicznym są kolejki, możesz zapytać funkcjonariusza, który sprawdzi dokumenty, gdzie znajduje się najbliższa Straż Graniczna. A potem złóż wniosek za pośrednictwem tego urzędu Po złożeniu wniosku o status uchodźcy będziesz miał prawo mieszkać w jednym z ośrodków dla uchodźców. Państwo może również zapewnić mieszkanie w inny sposób.

Po uzyskaniu statusu uchodźcy masz zagwarantowane:

 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt, które będzie ważne do 3 lat i które można przedłużyć;
 • Prawo do zatrudnienia i nauki;
 • Prawo do zabezpieczenia społecznego i usług medycznych.


Co ważne


Aby uzyskać status uchodźcy, będziesz musiał złożyć swój paszport w odpowiednich instytucjach, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie Twojego statusu. Proces uzyskania statusu uchodźcy może trwać średnio od 6 miesięcy do roku; Status uchodźcy możesz uzyskać tylko w kraju, którego granicę przekroczyłeś; Nie będziesz uprawniony do pracy przez pierwsze sześć miesięcy po złożeniu wniosku. Jeśli nie otrzymałeś statusu uchodźcy od 6 miesięcy, masz prawo do uzyskania zaświadczenia, które pozwoli Ci pracować do czasu uzyskania statusu.

Źródło/Джерело/Источник/Source:

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN