Szukam pomocyPierwsze krokiDokumenty potrzebne na uchodźstwie

Dokumenty potrzebne na uchodźstwie

Документи, необхідні в еміграції, Документы, необходимые в изгнании

Udostępnij

Pomóż nam tworzyć pcpu.pl

Czekamy na pytania 24h/7.

До відома громадян України, які тимчасово перебувають у Республіці Польща на території Мазовецького і Лодзького воєводств, які відносяться до консульського округу консульського підрозділу Посольства України в Республіці Польща, повідомляємо наступне.На даний момент у консульських установах України за кордоном відсутні технічні можливості для виготовлення нових паспортів громадянина України для виїзду за кордон. У випадку, якщо у Вас взагалі відсутній закордонний паспорт, однак, є id-картка, Ви можете підтвердити свою особу в польських компетентних органах за допомогою цього документу. Якщо ж термін дії наявного закордонного паспорту закінчився, Ви можете звернутися до нашої установи з метою продовження терміну його дії. Для цього слід подати такі документи:1. Заповнену заяву про продовження строку дії паспорта (надається в консульській установі)2. Закордонний паспорт та копію 1 сторінки. При відсутності у Ваших дітей (до 16 років) паспортного документу, їхні дані можуть бути внесені до дійсного закордонного паспорту батька чи матері. Для цього слід подати до консульства такі документи:1. Заяву про внесення до закордонного паспорту інформації про дитину (надається в консульській установі)2. Закордонний паспорт та копія 1 сторінки;3. Свідоцтво про народження дитини;4. Дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см;5. Документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника. У випадку, якщо у Вас є лише внутрішній паспорт (старого взірця у вигляді книжечки), де відсутні записи латиницею, Ви можете оформити у нашій установі Свідоцтво про підтвердження особи, де Ваші персональні дані будуть зазначені польською та українською мовами. Для цього слід подати такі документи:1. Заповнена заява (надається в консульській установі)2. Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;3. Документ за яким було здійснено перетин українсько-польського кордону та його копія.Аналогічне Свідоцтво можна оформити і для дітей, у випадку відсутності у їхніх батьків закордонного паспорту.Усі вищезгадані консульські дії вчиняються безкоштовно та без посередників!Відсутня необхідність особистого візиту разом з батьками до консульства дітей та неповнолітніх громадян (до 16 років) для оформлення згаданих документів. Консульський прийом громадян здійснюється відповідно до встановленого особливого графіку з 8.30 до 16.30.

К сведению граждан Украины, временно находящихся в Республике Польша на территории Мазовецкого и Лодзкого воеводств, относящихся к консульскому округу консульского подразделения Посольства Украины в Республике Польша, сообщаем следующее. На данный момент в консульских учреждениях Украины за рубежом отсутствуют технические возможности для изготовления новых паспортов гражданина Украины для выезда за границу В случае, если у Вас вообще отсутствует загранпаспорт, однако есть id-карта, Вы можете подтвердить свое лицо в польских компетентных органах с помощью этого документа. Если же срок действия имеющегося загранпаспорта истек, Вы можете обратиться в наше учреждение с целью продления срока его действия. Для этого следует представить следующие документы:1. Заполненное заявление о продлении срока действия паспорта (предоставляется в консульском учреждении)2. Загранпаспорт и копию 1 страницы. При отсутствии у Ваших детей (до 16 лет) паспортного документа их данные могут быть внесены в действительный загранпаспорт отца или матери. Для этого следует подать в консульство следующие документы:1. Заявление о внесении в загранпаспорт информации о ребенке (предоставляется в консульском учреждении)2. Загранпаспорт и копия 1 страницы;3. Свидетельство о рождении ребенка; Две фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 см; Документ, подтверждающий полномочия личности как законного представителя. В случае, если у Вас есть только внутренний паспорт (старого образца в виде книжечки), где отсутствуют записи на латинице, Вы можете оформить в нашем учреждении Свидетельство о подтверждении лица, где Ваши персональные данные будут указаны на польском и украинском языках. Для этого следует представить следующие документы:1. Заполненное заявление (предоставляется в консульском учреждении)2. Две фотографии размером 3,5 х 4,5 см; Документ по которому было осуществлено пересечение украинско-польской границы и его копия. Аналогичное Свидетельство можно оформить и для детей, в случае отсутствия у их родителей загранпаспорта. Все вышеупомянутые консульские действия совершаются бесплатно и без посредников! документов. Консульский прием граждан осуществляется в соответствии с установленным особым графиком с 8.30 до 16.30.

Informujemy obywateli Ukrainy przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego należących do okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, co następuje. W chwili obecnej w urzędach konsularnych Ukrainy za granicą nie ma technicznej możliwości wydania nowego paszportu obywatela Ukrainy na wyjazd za granicę. W przypadku, gdy nie posiadasz paszportu zagranicznego, ale masz dowód osobisty, możesz potwierdzić swoją osobę we właściwych organach polskich za pomocą tego dokumentu. Jeśli jednak ważność dotychczasowego paszportu wygasła, można zwrócić się do naszej instytucji z wnioskiem o jego przedłużenie. Należy złożyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o przedłużenie ważności wizy (dostępny w urzędzie konsularnym) 2. Paszport i kopia strony 1. Jeśli dzieci (poniżej 16 roku życia) nie posiadają paszportu, ich dane mogą zostać wpisane do ważnego paszportu ojca lub matki. W tym celu należy złożyć w konsulacie następujące dokumenty: 1. Wniosek o wpisanie do paszportu informacji o dziecku (składany w urzędzie konsularnym) 2. Paszport i kopia strony 1; 3. Akt urodzenia dziecka; dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; dokument potwierdzający uprawnienia przedstawiciela ustawowego. Jeśli posiadasz tylko paszport wewnętrzny (książeczkę starego typu) bez liter łacińskich, możesz otrzymać w naszym biurze zaświadczenie o potwierdzeniu tożsamości, na którym Twoje dane osobowe będą podane w języku polskim i ukraińskim. Należy złożyć następujące dokumenty:1. Wypełniony formularz wniosku (dostępny w urzędzie konsularnym)2. Dwa zdjęcia (3,5 x 4,5 cm); Dokument uprawniający do przekroczenia granicy ukraińsko-polskiej oraz jego kopia. Podobne zaświadczenie może być wydane dla dzieci w przypadku, gdy ich rodzice nie posiadają paszportu. Wszystkie wyżej wymienione czynności konsularne są bezpłatne i nie wymagają pośrednictwa! Przyjmowanie obywateli w konsulatach odbywa się według określonego harmonogramu w godzinach od 8.30 do 16.30.

Źródło/Джерело/Источник/Source:

Poniżej znajdują się komentarze użytkowników. Robimy wszystko, aby nie było tam treści nieuprzejmych lub mylących. Podziel się swoimi informacjami z innymi użytkownikami portalu, ale uważaj, żeby nie wprowadzić ich w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Українська UK Русский RU Polski PL English EN